โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
         โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ตั้งอยู่เลขที่ 41 ถนนริมคลองวัดพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710 สังกัดเทศบาลนครนครปฐม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีพื้นที่รวมกับวัดพระงามเป็นจำนวน 15 ไร่ เปิดทำการสอนเมื่อเริ่มใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา นายไล้ กระโห้ทอง เป็นครูใหญ่และได้ยุบโรงเรียนไปเมื่อปี พ.ศ.2467 โดยให้นักเรียนชายไปเรียนที่โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) ส่วนนักเรียนหญิงไปเรียนรวมกับโรงเรียนสมานมหินทรศึกษาคาร ต่อมาได้เปิดทำการสอนอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2487 โดยเจ้าอาวาสวัดพระงาม คือ อาจารย์ทองคำ ชมเชย นายฟื้น มุสิกุล ศึกษาธิการอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยกรรมการวัด มีนายปุย แรงเพ็ชร์ นายวีระ พงษ์ขวัญ ได้หาเงินสร้างอาคารเรียนพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มี 10 ห้องเรียน เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2492 เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เงินค่าก่อสร้าง 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) รื้อถอนไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2536 และปลูกสร้างเป็นอาคารแบบ ค.ส.ล.3 ชั้น ทรงไทย กว้าง 15 เมตร ยาว 40 เมตร ค่าก่อสร้าง 5,890,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาท) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2536 เปิดอาคารเรียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537 (A1) เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อ พ.ศ.2504 และต่อไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ตามนโยบายของรัฐบาล โอนมาอยู่สังกัดเทศบาลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2506 สร้างอาคารเรียนแบบ 015 เมื่อ พ.ศ.2508 มี 16 ห้องเรียน ได้เงินสมทบจากกรมสามัญศึกษาจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท) เทศบาลสมทบเพิ่มรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 559,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพัน) และได้รื้อถอนไปเหลือ 10 ห้องเรียน เพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540 เพื่อการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น อาคารทิมสงเคราะห์ สร้างโดยคุณย่าทิม ประพันธศิริ บริจาคเงิน 30,000 บาท ได้ทำการรื้อถอนไปแล้ว อาคารไม้ 1 หลัง ได้มาจากเรือนคนไข้โรงพยาบาลเมืองนครปฐม เมื่อ พ.ศ.2511 ปัจจุบันทำการรื้อถอนไปแล้ว อาคาร 017 สร้างเมื่อ พ.ศ.2512 ราคา 250,000 บาท จำนวน 8 ห้องเรียน และได้รื้อถอนไปปลูกที่โรงเรียนเทศบาล ๔ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2521 อาคารตึก 4 ชั้น ค.ส.ล. จำนวน 24 ห้องเรียน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520 ค่าปลูกสร้าง 4,440,000 บาท กว้าง 9 เมตร ยาว 72 เมตร (A4) อาคารตึก 3 ชั้น ค.ส.ล. กว้าง 8 เมตร ยาว 40 เมตร เนื้อที่ 320 ตารางเมตร สร้างโดยเงินอุดหนุนของกระทรวงมหาดไทย และเงินงบประมาณเทศบาล จำนวน 4,740,000 บาท จำนวน 10 ห้องเรียน ชั้นล่างห้องประชุมหรือโรงอาหาร เปิดใช้เป็นอาคารเรียนเมื่อ พ.ศ.2523 (A3) อาคารเอนกประสงค์ (โรงยิม) สร้าง พ.ศ.2530 โดยเงินงบประมาณเทศบาล และเงินอุดหนุนกรมการปกครอง 1,795,000 บาท อาคารตึก 4 ชั้น ค.ส.ล. 16 ห้องเรียน สร้างปี พ.ศ.2541 โดยเงินงบประมาณเทศบาล 6,895,000 บาท (A2) ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,510 คน เป็นชาย 765 คน เป็นหญิง 745 คน มีบุคลากรในโรงเรียนทั้งสิ้น 88 คน โดยแยกเป็นพนักงานครู 67 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 60 คน พนักงานจ้าง 4 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 2 คน ครูปฏิบัติการสอนวิชาสามัญ 7 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 6 คน นักการภารโรง 5 คน เป็นชาย 5 คน แม่ครัว 4 คน เป็นหญิง 4 คน
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.