โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
 
 
 
ดร.พีรเศรษฐ ผดุงค์รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
นางสาวดวงใจ โพธิ์พันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายวัชระวิชญ์ พสิษฐ์กุลเวช
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.