โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก


     สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - เหลือง
   ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นมะขาม


  อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เด็กดีวิถีพุทธ

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนน่าอยู่คู่ชุมชน

วิสัยทัศน์


สถานศึกษาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน
ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ


1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ส่งเสริมและพัฒนาโดยดำเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง
3.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์


1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้


Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.