โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
ลำดับ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ปีการศึกษา
๑.
นายเจตน์ ขาวมานิตย์
2487-2488
๒.
นายเจริญ แรงเพ็ชร์
2488-2509
๓.
นายสุภาพ อำภาวงษ์
2509-2523
๔.
นายสุพล สวนอินทร์
2523-2526
๕.
นายสุบัน สวัสดิ์ประภา
2527-2529
๖.
นายประเทือง อยู่กล้ำ
2529- 2538
๗.
นางทองทิพย์ ศิรินทร์สกุนา
2538-2539
๘.
นายบุญช่วย อิ่มวงศ์
2539-2542
๙.
นายไพโรจน ศรีรุ่งเรืิอง
2542-2543
๑o.
นายวัชระ ม่วงชู
2543-2550
๑๑.
นายประมวล ลาภเจริญวงศ์
2550-2551
๑๒.
นางสาวรัตนา มุ่ยเรืองศรี
2552-2554
๑๓.
นายวัชระ ม่วงชู
2554-2558
๑๔.
นางนิรมล วิบูลมงคล
2558-2564
๑๕.
นายนิคม อ่อนพันธ์
2564-2565
๑๖.
นายทีรเดช พันทนพิเชฐ
ปัจจุบัน

 

Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.