โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก

คณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)

๑.
นายประกิต สิริสุวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒.
พระมหาวิทูรย์ สิทฺธิเมธี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓.
นายสุรินทร์ ใจบุญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔.
นางวารุณี จันทร์เจิรญกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕.
นางกัญญารัตน์ ธัญญกิตติกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖.
นายสุรพิบูลย์ คงทรัพย์พชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗.
นางอำไพ เชื้อยินดี
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
๘.
นางวาสนา วงศ์กิตติโสภณ
ผู้แทนครู
กรรมการ
๙.
นายสมพงษ์ มุกดา
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
๑o.
นายวรรณ ดิลกวรโชติ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
๑๑.
นายดำรงค์ พุทธวิริยะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๒.
นายมาโนช ช้อยผาย
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
๑๓.
พระอุดมธรรมเมธี
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา
กรรมการ
๑๔.
นางสาวรัตนา มุ่ยเรืองศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๕.
นางนิรมล วิบูลมงคล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.