โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาไทย
  นางสาวรวมผล นกดารา (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
สอนวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
สอนวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
สอนวิชา แนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
  นางสุพินยา ใจรื่น (เลขานุการลุ่มสาระ)
สอนวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
สอนวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สอนวิชา แนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
  นางอุทัยรัตน์ ทรัพย์โชติธนดล
สอนวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
สอนวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   
     
ผลงานของกลุ่มสาระภาษาไทย
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
       
       
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.