โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
สมาชิกกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  นางสาวไพรินทร์ อินทพงษ์(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สอนวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

นางสาวอมราพร นันทรัตน์สกุล
สอนวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
สอนวิชา แนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

  นางสาวศิริรัตน์ แซ่ปึง
สอนวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
สอนวิชา สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
สอนวิชา แนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
     
     
ผลงานของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
   
   
ผลการทอสอบการการศึกษาระดับชาติ รายวิชา คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
   
   
ผลการทอสอบการการศึกษาระดับชาติ ที่มีค่า T-Score มากกว่า 40 ขึ้นไป
   
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.