โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
สมาชิกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี
  นางเบญญาภา เรืองอุไร(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
  นางนิติภาภรณ์ แอบเพชร
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  นายมนตรี แก้วนิตย์
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  นายสรพจน์ วรประชา
สอนวิชา วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
สอนวิชา วิทยาศาสตร์(เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  นางสาวรุจิรา วรประชา
สอนวิชา วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
     
     
ผลงานของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
   
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559
   
   
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560
   
       
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.