โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
สมาชิกกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  นางสาวบุษกร แดงโพธิชา(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
  นายธีรพจน์ คิดซื่อ
สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
สอนวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
สอนวิชา สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  นางสาวอรุณี
สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
สอนวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
    นางสาววิศนีย์ สีเอี่ยม
สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
     
ผลงานของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อนวัตกรรม
แข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาล ระดับประเทศ
       
       
       
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.