โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
สมาชิกกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  นายพรชัย มั่งประสิทธิ์(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
สอนวิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
สอนวิชา พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  นางสุภาภรณ์ ศรีวรนันท์
สอนวิชา สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สอนวิชา แนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 
นายอนุรักษ์ มีศรี
สอนวิชา พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สอนวิชา ว่ายน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
     
     
ผลงานของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
   
   
รางวัลชนะเลิศ ประกวดโครงงาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
       
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.