โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
สมาชิกกลุ่มสาระศิลปะ
  นางสิริมาส ชัยศิริพานิช (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
สอนวิชา นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สอนวิชา ดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
  นางสาววิภาพรรณ ทัศยาพันธุ์
สอนวิชา ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
  นายสุรศักดิ์ รักราชการ
สอนวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
สอนวิชา ท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  นายจรัญ คงสังข์
สอนวิชา ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
สอนวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
     
     
     
ผลงานของกลุ่มสาระศิลปะ
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
กรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
รางวัลชนะเลิศ ประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
   
   
รางวัลชนะเลิศ ประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
   
   
รางวัลชนะเลิศ ประกวดโครงาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
   
   
รางวัลชนะเลิศ ประกวดโครงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
       
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.