โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
งานบุคลากรของโรงเรียน
เอกสารอื่นๆ  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานการสอน (ไฟล์ DOC)  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา (ไฟล์ DOC)  
แบบ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตัวอย่าง
ID plan ที่คุณครูต้องทำในทุกๆ ปีการศึกษา (ไฟล์ DOC)  
  ID Plan แบบไฟล์เปล่า สามารถนำไปแก้ไขได้ (ไฟล์ DOC)  
ชั่วโมงการพัฒนาการอบรมของบุคลากรภายในโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) ประจำปีการศึกษา 2561
ค่าเฉลียชั่วโมงการอบรมพัฒนาตนเอง
ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครูกลุ่มปฐมวัย
คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย
คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษา
คณะครูกลุ่มสาระศิลปะ
คณะครูกลุ่มสาระการงานฯ
คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.