โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
บทสรุปผู้บริหารโครงการต่างๆ ภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ประจำปีการศึกษา 2561
  1. บทสรุปผู้บริหารโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  2. บทสรุปผู้บริหารโครงการส่งเสริมงานวัดและประเมินผล
  3.บทสรุปผู้บริหารโครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด
  4.บทสรุปผู้บริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
 
 
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.