โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
เอกสารต่างๆ ของงานวิชาการ
  หลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562
  - หลักสูตรอนุบาล
  - หลักสูตรประถมศึกษา
  - หลักสูตรมัธยมศึกษา
  การวัดผลและประเมินผล
  -ระเบียบงานวัดและประเมินผลโรงเรียน
  -แนวทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
  -แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  มาตรฐานการศึกษา
  หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายงานประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2559
รายงานประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2560
รายงานประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2561
รายงานประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2562
รายงานประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2563
  รวมโปรแกรมจากThailand 4.0_update ver Clound
  โปรแกรม 4.0 รวมโปรแกรมต่างๆ
  ดาวน์โหลดเอกสารงานวัดผล
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
   
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2566
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ฉบับปรับปรุงแก้ไข2566
   
   
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.