โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
ตอนที่ 2 การพัฒนาคูณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนา  
ตอนที่ 5 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตอนที่ 6 ผลสัมฤิทธิทางการเรียน  
ตอนที่ 7 หนังสือแต่งตั้ง  
อื่นๆ  
   
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.