โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
งานวิชาการของโรงเรียน
โครงสร้างสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน
  ประฐมวัย
    คำอธิบายรายวิชาปฐมวัย  
  สาระภาษาไทย
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและโครงสร้างชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและโครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  สาระคณิตศาสตร์
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและโครงสร้างชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 -->    ป.1      ป.2        ป.3       ป.4       ป.5       ป.6
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและโครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 -->      ม.1      ม.2       ม.3
  สาระวิทยาศาสตร์
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและโครงสร้างชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและโครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและโครงสร้างชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและโครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและโครงสร้างชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและโครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  สาระศิลปะ
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและโครงสร้างชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและโครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  สาระการงานฯ
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและโครงสร้างชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและโครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  สาระภาษาต่างประเทศ
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและโครงสร้างชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและโครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
       
งานวิจัยภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ประจำปีการศึกษา 2561  
       
บทสรุปผู้บริหารโครงการต่างๆ ภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ประจำปีการศึกษา 2561  
       
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.