โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
งานลูกเสือ Scout
ผลงานครูทางการลูกเสือ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562
     
   
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564
   
ผลงานลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)
โครงการลูกเสือ-เนตรนารีได้รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 (.......รายละเอียด..........)
     
พิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2562
     
ชมรม ลูกเสือวชิรภพ มอบเกียรติบัตร ให้ นายสรพจน์ วรประชา ได้รับคัดเลือกเป็น ลูกเสือคุณภาพ

ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมมอบโล่รางวัล ด้านผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

        
การจัดตั้งกองลูกเสือโรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)
     
การจัดตั้งกองลูกเสือจิอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
     
     
เอกสารประกอบความรู้เพิ่มเติมทางการลูกเสือ
  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาลูกเสือ
    หลักสูตรดาวดวงที1  
    หลักสูตรดาวดวงที่ 2  
    หลักสูตรดาวดวงที่ 3  
    หลักสูตรลูกเสือตรี ข้อบังคับหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
    หลักสูตรลูกเสือโท  
    หลักสูตรลูกเสือเอก  
    หลักสูตรลูกเสือโลก ข้อบังคับหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
    หลักสูตรลูกเสือขั้นพิเศษ  
    หลักสูตรลูกเสือหลวง  
พ.ร.บ. ว่าด้วยการลูกเสือ
  ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง (ฉบับที่ 10) 2522  
  ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ (ฉบับที่ 13) 2525  
  ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ 14) 2528  
  พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พศ 2551  
แบบฟอร์มต่างๆ ทางการลูกเสือ
  ลส.๑ คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
  ลส.๒ ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
  ลส.๓ ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ
  ลส.๔ ใบโอนกองลูกเสือ
  ลส.๕ รายงานการลูกเสือประจำปี
  ลส.๖ ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง
  ลส.๗ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ
  ลส.๘ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
  ลส.๙ ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ
  ลส.๑๐ รายงานการเงินลูกเสือ
  ลส.๑๑ ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ
  ลส.๑๒ ใบตั้งกองลูกเสือ
  ลส.๑๓ ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
  ลส.๑๔ ใบสำคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ
  ลส.๑๕ บัตรประจำตัวลูกเสือสำรอง
  ลส.๑๖ บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญ
  ลส.๑๗ บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
  ลส.๑๘ บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ
  ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ
ระเบียบหรือข้อบังคับทางการลูกเสือ
  ระเบียบฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
  ข้อบังคับแต่งตั้ง ผบ.ลูกเสือ
  ข้อบังคับเข็มลส.บำเพ็ญประโยชน์
  ข้อบังคับเข็มสมนาคุณ
  การพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
  กรอบหลักสูตรลูกเสือในโรงเรียน
  มาตราการ สพฐ.ลูกเสือในโรงเรียน
  คู่มือลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
  การขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
พรบ ลูกเสือ ปี2563
  ระเบียบฯ ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
  ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรม
  ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักสูตรวิชาพิเศษ
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
  สีของผ้าผู้คอประจำจังหวัด
 
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.